Καλεί τον Πρόεδρο να επιστρέψει 55.000 ευρώ ο Γ.Ε

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης την περίοδο 14.4.2014-28.2.2018 έλαβε πέραν της κανονικής μισθοδοσίας του, επιπλέον €157.209, όπως αναφέρεται σε έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Επιπλέον, γίνεται αναφορά σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ που εισέπραξε ο κ. Χριστοδουλίδης και κατά τον Γενικό Ελεγκτή πρέπει να επιστρέψει περίπου €55.000.

Συγκεκριμένα του ζητά να επιστρέψει €20.804 από το επίδομα συντήρησης εξωτερικού, €24.995 από το ποσόν που εισέπραξε για άδεια ανάπαυσης και μέρος των €38.99 που αφορούσαν τη διακίνηση του με υπηρεσιακό όχημα, αφού αφαιρεθούν τα χιλιόμετρα που διένυσε για υπηρεσιακούς σκοπούς.

Πυροδοτείται κρίση μεγατόνων

Τα πιο πάνω πυροδοτούν ίσως τη μεγαλύτερη σύγκρουση μεταξύ Οδυσσέα Μιχαηλίδη και Νίκου Χριστοδουλίδη, αφού ο τελευταίος παραπέμπει σε υπέρβαση εξουσίας, αφήνοντας να αιωρείται εμμέσως ακόμη και προσφυγή στο Ανώτατο για παύση του Γενικού Ελεγκτή. Αφήνει επίσης να νοηθεί ότι ο Γενικός Ελεγκτής δυνατόν να παραβίασε προσωπικά δεδομένα του Προέδρου.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία, επικαλούμενη το Γενικό Λογιστήριο αναφέρει, ότι οι €157.209 που φέρεται να έλαβε ο Πρόεδρος χωρίς να δικαιούται (όταν υπηρετούσε στο δημόσιο) αποτελούν ακαθάριστα ποσά (πριν τη μείωση απολαβών και την αποκοπή φόρου εισοδήματος), ως μέρος της μισθοδοσίας του.

Οι πιο πάνω αναφορές γίνονται σε έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, η οποία ετοιμάστηκε κατόπιν ανώνυμης καταγγελίας και η οποία εξέτασε «απολαβές και ωφελήματα που λάμβανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας (ΠτΔ) την περίοδο κατά την οποία εκτελούσε καθήκοντα Κυβερνητικού Εκπροσώπου».

Ας μην επιστραφούν οι €157,209

Σημειώνεται, πως παρόλα τα πιο πάνω, ο Γενικός Ελεγκτής δεν θεωρεί ότι πρέπει να επιστραφούν οι €157.209, αφού το πρόβλημα έγκειται κυρίως στη διαδικασία που ακολουθήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και όχι σε ενέργειες του κ. Χριστοδουλίδη.

Η πρόθεση ήταν να δοθούν

Κρίνουμε, αναφέρεται, ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι προφανές ότι η πρόθεση του Υπουργικού Συμβουλίου (και του Υπουργού Οικονομικών, τόσο ως μέλος του εν λόγω
σώματος, όσο και ως η Αρχή που υλοποίησε τη σχετική Απόφαση) ήταν η παραχώρηση των συγκεκριμένων επιδομάτων. Συνεπώς, εφόσον η παρατυπία δεν φαίνεται να επέδρασε στο αποτέλεσμα της απόφασης, δεν μπορούμε να συμπεράνουμε με ασφάλεια ότι ο τύπος ήταν ουσιώδης και άρα ότι η δαπάνη δεν καλύπτεται από κανονικότητα.

Συνεπώς, προστίθεται, για το θέμα αυτό δεν εκφράζουμε γνώμη περί μη κανονικότητας των σχετικών πληρωμών.

Σημειώνεται, ωστόσο, η ανάγκη για πιστή τήρηση των προνοιών του Νόμου από το Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο, όπως προκύπτει από τη σχετική νομοθεσία, οφείλει να τηρεί τους τύπους που απαιτεί ο νόμος.

Το θέμα της επιστροφής ρευστού

Όσον αφορά το θέμα της επιστροφής χρημάτων από τον Πρόεδρο, ο Γενικός Ελεγκτής εστιάζει στα ποσά που έλαβε ο κ. Χριστοδουλίδης ως επίδομα συντήρησης εξωτερικού, για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε καθώς και για τα χρήματα που πήρε για την άδεια του.

Συντήρηση εξωτερικού

Στην έκθεση αναφέρεται, πως κατά τη διάρκεια της περιόδου 14.4.2014 έως 28.2.2018, ο κ. Χριστοδουλίδης έλαβε το ποσό των €41.024 ως επίδομα συντήρησης εξωτερικού (για ταξίδια στο εξωτερικό). Το επίδομα αυτό δεν περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια ή ξενοδοχεία, το κόστος των οποίων καταβαλλόταν και καλυπτόταν ξεχωριστά από την Προεδρία της Δημοκρατίας.

Και η σύνταξη

Στην έκθεση αναφέρεται επίσης, πως από την επομένη της αφυπηρέτησής του από την δημόσια υπηρεσία, ο κ. Χριστοδουλίδης λαμβάνει μηνιαία σύνταξη δημοσίου υπαλλήλου ύψους €1.013, η οποία αντιστοιχεί στην υπηρεσία του μέχρι 31.12.2012.

Όπως αναφέρει ο Γενικός Ελεγκτής, η υπόλοιπη σύνταξη, που κερδήθηκε για την περίοδο από 1.1.2013 μέχρι 28.2.2018, θα ξεκινήσει να καταβάλλεται όταν συμπληρώσει το 58ο έτος της ηλικίας του.

Εφάπαξ €56.752

Κατά την αφυπηρέτησή του, έλαβε επίσης το εφάπαξ ποσό ύψους €56.752 για την υπηρεσία του μέχρι 31.12.2012 και ποσό ύψους €11.411 (μείον €4.000 φόρο) για την υπηρεσία του μέχρι 28.2.2018 (το δεύτερο ποσό καταβλήθηκε στις 21.12.2021).

Στην έκθεση αναφέρεται, πως για τον υπολογισμό των συνταξιοδοτικών του ωφελημάτων (σύνταξη και εφάπαξ), ορθά δεν λήφθηκαν υπόψη άλλα επιδόματα.

Τα ευρήματα της έκθεσης

Στα Ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας καταγράφονται και τα ακόλουθα:

Με βάση τα στοιχεία και δεδομένα θεωρείται αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι ο κ. Χριστοδουλίδης ήταν δημόσιος υπάλληλος μέχρι τις 28.2.2018, οπότε και αφυπηρέτησε για να αναλάβει το αξίωμα του Υπουργού Εξωτερικών.

Δεν γίνεται και παπάς και τατάς

Σε ουδεμία περίπτωση μπορεί να ήταν ταυτόχρονα και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος αφού αυτό θα ήταν πρόδηλα παράνομο και αντισυνταγματικό. Στη βάση των πραγματικών γεγονότων, στον κ. Χριστοδουλίδη, καθ’ ον χρόνο ήταν και παρέμεινε δημόσιος υπάλληλος, του ανατέθηκε άτυπα, κατά την έννοια που εξηγείται πιο πάνω, και εκτελούσε τα καθήκοντα που κανονικά εκτελεί ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Καταβολή επιδόματος αναπληρωματικού διορισμού και επιδόματος παραστάσεως συνολικού ακαθάριστου ποσού ύψους €157.209

Ποσό €41.024 για ταξίδια

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 14.4.2014 έως 28.2.2018, ο κ. Χριστοδουλίδης έλαβε το ποσό των €41.024 ως επίδομα συντήρησης εξωτερικού για ταξίδια στο εξωτερικό. Το επίδομα αυτό δεν περιλαμβάνει το κόστος αεροπορικών εισιτηρίων ή ξενοδοχείων.

Κατά τον χρόνο πραγματοποίησης των εν λόγω ταξιδιών, ο κ. Χριστοδουλίδης κατείχε θέση στη μισθολογική κλίμακα Α12. Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, δημόσιος υπάλληλος αυτής της μισθολογικής κλίμακας, αποζημιώνεται με ποσοστό 40% του εκάστοτε εγκεκριμένου για τη χώρα επιδόματος συντήρησης, το οποίο αυξάνεται σε 45%, εάν συνοδεύει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Έπαιζε στην Α’ κατηγορία

Ωστόσο, διαπιστώθηκε, ότι το ύψος του επιδόματος συντήρησης του κ. Χριστοδουλίδη υπολογιζόταν στη βάση του επιδόματος της Κατηγορίας Α΄ στην οποία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, περιλαμβάνεται ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ο οποίος αποζημιώνεται με ποσοστό 90%.

Υπερπληρωμή €20.804

Σε σχετικό Πίνακα φαίνεται η κατ’ εκτίμηση διαφορά των ποσών που υπολογίστηκαν στη βάση του συνολικού ποσού που καταβλήθηκε στον κ. Χριστοδουλίδη για υπηρεσιακά ταξίδια κατά την περίοδο 14.4.2014 έως 28.2.2018. Σύμφωνα με τον Γενικό Ελεγκτή, στον κ. Χριστοδουλίδη έπρεπε να καταβληθούν €20.220 αντί €41.000. Η υπερπληρωμή, προς τον κ. Χριστοδουλίδη, κατ’ εκτίμηση, αφορά σε ποσό ύψους €20.804

Υπηρεσιακό όχημα

Όταν στις 9.4.2014 το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την παραχώρηση στον κ. Χριστοδουλίδη όλων των υπόλοιπων ωφελημάτων που δικαιούται ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, εκ των πραγμάτων σε αυτά δεν περιλαμβανόταν η παραχώρηση αυτοκινήτου για αποκλειστική χρήση
αφού, με βάση τη νομοθεσία που ίσχυε κατά τον ουσιώδη χρόνο, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος δεν ήταν δικαιούχος τέτοιου ωφελήματος.

Κακώς εγκρίθηκε δαπάνη

Ακόμη και όταν τον Νοέμβριο του 2014 ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος περιλήφθηκε στους σχετικούς Κανονισμούς, ο κ. Χριστοδουλίδης δεν μπορούσε να θεωρηθεί ότι κατέστη δικαιούχος αυτοκινήτου για αποκλειστική χρήση αφού, παρόλο ότι εκτελούσε τα καθήκοντα, δεν είχε διοριστεί ως Κυβερνητικός Εκπρόσωπος. Εφόσον δε το θέμα ρυθμίζεται από νομοθεσία, το Υπουργικό Συμβούλιο δεν έχει καμία εξουσία να παραχωρήσει τέτοιο ωφέλημα σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Άλλωστε, εν πάση
περιπτώσει, δεν λήφθηκε τέτοια Απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο. Συνεπώς, η δαπάνη που υπέστη η Δημοκρατία λόγω της χρήσης του αυτοκινήτου για τις ιδιωτικές μετακινήσεις του κ. Χριστοδουλίδη δεν καλύπτεται από κανονικότητα και θα πρέπει να ανακτηθεί.

Στις 9.4.2014 το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την παραχώρηση στον κ. Χριστοδουλίδη όλων των υπόλοιπων ωφελημάτων που δικαιούται ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, εκ των πραγμάτων σε αυτά δεν περιλαμβανόταν η παραχώρηση αυτοκινήτου για αποκλειστική χρήση αφού, με βάση τη νομοθεσία που ίσχυε κατά τον ουσιώδη χρόνο, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος δεν ήταν δικαιούχος τέτοιου ωφελήματος. Το κόστος συντήρησης/διακίνησης ανήλθε στις €38.928 και ο Γενικός Ελεγκτής θεωρεί ότι πρέπει να επιστραφεί το ποσόν που δαπανήθηκε και δεν αφορούσε υπηρεσιακές διακινήσεις.

Αναφορά σε ιδιωτικές διακινήσεις

Ακόμη και όταν τον Νοέμβριο του 2014 ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος περιλήφθηκε στους σχετικούς Κανονισμούς, ο κ. Χριστοδουλίδης δεν μπορούσε να θεωρηθεί ότι κατέστη δικαιούχος αυτοκινήτου για αποκλειστική χρήση αφού, παρόλο ότι εκτελούσε τα καθήκοντα, δεν είχε διοριστεί ως Κυβερνητικός Εκπρόσωπος. Εφόσον δε το θέμα ρυθμίζεται από νομοθεσία, το Υπουργικό Συμβούλιο δεν έχει καμία εξουσία να παραχωρήσει τέτοιο ωφέλημα σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Άλλωστε, εν πάση περιπτώσει, δεν λήφθηκε τέτοια Απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο. Συνεπώς, η δαπάνη που υπέστη η Δημοκρατία λόγω της χρήσης του αυτοκινήτου για τις ιδιωτικές μετακινήσεις του κ. Χριστοδουλίδη δεν καλύπτεται από κανονικότητα και θα πρέπει να ανακτηθεί.

Καταβολή άδειας

Ο Γενικός Ελεγκτής θεωρεί πως δεδομένου ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες, η δαπάνη που προέκυψε από την καταβολή της άδειας ανάπαυσης στερείται κανονικότητας και συνεπώς το ποσό των €18.176 (μείον οι αποκοπές, δηλαδή φόρος εισοδήματος και μείωση απολαβών €3.181) θα πρέπει να επιστραφεί στο κράτος.

Οδυσσέα παραβιάζεις προσωπικά μου δεδομένα

Σε επιστολή της Διοίκησης Προεδρίας ημερ. 4.12.2023 καταγράφεται η άποψη ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία δεν έχει εξουσία έκφρασης γνώμης επί των ευρημάτων της σε κανονιστικά θέματα αν δεν λάβει προηγουμένως γνωμάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ότι η παρούσα σχετική ανακοίνωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας συνιστά υπέρβαση εξουσίας, ότι η μη λήψη γνωμάτευσης από τον Γενικό Εισαγγελέα πιθανό να εκληφθεί ως σκόπιμη παραγνώριση συστατικών στοιχείων που πρέπει να χαρακτηρίζουν τη δράση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και ότι στην ανακοίνωση ενδέχεται να υπάρχει παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *