Kόλαφος η έκθεση Οδυσσέα…Ούτε όχημα δεν δικαιούτο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Ποσό €242 την ημέρα για κάθε μία από τις 75 μέρες άδεια που είχε να παίρνει, εισέπραξε ο κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, όπως προκύπτει από τους αριθμούς που παραθέτει ο Γενικός Ελεγκτής στην αναφορά του για τα ωφελήματα που αυτός έλαβε όταν ήταν δημόσιος υπάλληλος.

Αναφέρεται εξάλλου, ότι λόγω της κατάταξης του στην κατηγορία Α (ενώ βρισκόταν στην κλίμακα Α12) λάμβανε διπλάσιο επίδομα συντήρησης εξωτερικού και συγκεκριμένα αντί 40% που ήταν το κανονικό (ή 45% όταν συνόδευε τον Πρόεδρο) λάμβανε 90%.

Δεν δικαιούτο υπηρεσιακό όχημα

Για την παραχώρηση υπηρεσιακού αυτοκινήτου για αποκλειστική χρήση στον κ. Χριστοδουλίδη αναφέρει, πως με βάση τους σχετικούς κανονισμούς δεν δικαιούτο καν. Μάλιστα ο Γενικός Ελεγκτής υποδεικνύει, πως ιδίως τον Απρίλιο του 2014, αλλά και στη συνέχεια, ο κ. Χριστοδουλίδης γνώριζε (ή θα έπρεπε να γνωρίζει) ότι δεν ήταν δικαιούχος και ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, ούτε εξουσία είχε να ενεργήσει αντίθετα από ρητές πρόνοιες της νομοθεσίας, ούτε και έλαβε στην πράξη τέτοια Απόφαση.

Απίστευτα χιλιόμετρα

Μάλιστα στη σχετική ανακοίνωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας γίνεται αναφορά  σε «εξαιρετικά μεγάλο αριθμό διανυθέντων χιλιομέτρων» στο αυτοκίνητο το οποίο χρησιμοποιούσε ο κ. Χριστοδουλίδης αφού όπως προκύπτει διένυε 138 χιλιόμετρα την ημέρα, λαμβανομένων υπόψιν και των ημερών που τελούσε σε άδεια ή βρισκόταν στο εξωτερικό.

Μαζί με όλα αυτά, ο Γενικός Ελεγκτής εγείρει και θέμα παραβίασης του συντάγματος και συγκεκριμένα του άρθρου 57.4, αφού, όπως αναφέρει, η ανάθεση επιπλέον καθηκόντων στον κ. Χριστοδουλίδη, για τα οποία φέρεται να λάμβανε αυξημένα ωφελήματα, δεν δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, όπως προνοείται.

Πιο αναλυτικά, σχετική αναφορά του Γενικού Ελεγκτή καταγράφονται και τα ακόλουθα:

Κατόπιν εορτής τα έντυπα άδειας

-Κατά την αφυπηρέτησή του από τη δημόσια υπηρεσία στις 28.2.2018 για την ανάληψη των καθηκόντων του Υπουργού Εξωτερικών, καταβλήθηκε στον κ. Χριστοδουλίδη το αντίτιμο της άδειας ανάπαυσης των 75 ημερών, που είχε σε πίστη του, ύψους €18.176 μείον αποκοπές για φόρο εισοδήματος και μείωση απολαβών. (Σημειώνεται, πως αν διαιρεθούν τα 18.176 με τις 75 μέρες μας κάνουν €242 την ημέρα).

Σύμφωνα με στοιχεία που τηρούνται στο Φάκελο αδειών του, προκύπτει ότι ο κ. Χριστοδουλίδης δεν συμπλήρωνε κατά την υπό αναφορά περίοδο τα καθορισμένα από τους Κανονισμούς έντυπα αδειών, ούτε και λάμβανε σχετική έγκριση από τον Προϊστάμενο Διοίκησης Προεδρίας, ως όφειλε. Ενεργώντας ως να ήταν Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και όχι δημόσιος υπάλληλος, φαίνεται να ενημέρωνε απλώς για την απουσία του τον Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου και την ιδιαιτέρα γραμματέα του.

-Όπως διαπιστώθηκε, μετά την αφυπηρέτησή του, ο κ. Χριστοδουλίδης συμπλήρωσε εκ των υστέρων τα έντυπα αδειών, στη βάση στοιχείων που δόθηκαν από λειτουργό που ασκούσε καθήκοντα ιδιαιτέρας του. Κατά τη συμπλήρωση των εντύπων ο κ. Χριστοδουλίδης δεν κατέγραψε την ημερομηνία συμπλήρωσής τους.

Δεν υπέγραψε ο προϊστάμενος

-Όλα τα έντυπα, και για τα τέσσερα χρόνια, υπογράφτηκαν από τους αρμόδιους λειτουργούς του αρχείου της Προεδρίας στις 12.3.2018, όχι όμως από τον Προϊστάμενο της Διοίκησης Προεδρίας.

Οι άδειες ουδέποτε εγκρίθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διοίκησης Προεδρίας και συνεπώς δεν είναι νομότυπες.

Επίδομα συντήρησης εξωτερικού

Κατά τον χρόνο πραγματοποίησης των ταξιδιών, ο κ. Χριστοδουλίδης κατείχε θέση στη μισθολογική κλίμακα Α12. Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, δημόσιος υπάλληλος αυτής της μισθολογικής κλίμακας, αποζημιώνεται με ποσοστό 40% του εκάστοτε εγκεκριμένου για τη χώρα επιδόματος συντήρησης, το οποίο αυξάνεται σε 45%, εάν συνοδεύει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι το ύψος του επιδόματος συντήρησης του κ. Χριστοδουλίδη υπολογιζόταν στη βάση του επιδόματος της Κατηγορίας Α΄ στην οποία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, περιλαμβάνεται ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ο οποίος αποζημιώνεται με ποσοστό 90%.

Αυτοκίνητο για αποκλειστική χρήση

-Σύμφωνα με τη νομοθεσία (Ν.3(I)/2014) «σε κανένα αξιωματούχο ή κρατικό λειτουργό δεν παραχωρείται υπηρεσιακό όχημα για αποκλειστική χρήση, εκτός από τους δικαιούχους που προβλέπονται στο Παράρτημα και στο άρθρο 5 του Νόμου…».

-Όταν στις 9.4.2014 το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την παραχώρηση στον κ. Χριστοδουλίδη όλων των υπόλοιπων ωφελημάτων που δικαιούται ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, εκ των πραγμάτων σε αυτά δεν περιλαμβανόταν η παραχώρηση αυτοκινήτου για αποκλειστική χρήση αφού, με βάση τη νομοθεσία που ίσχυε κατά τον ουσιώδη χρόνο, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος δεν ήταν δικαιούχος τέτοιου ωφελήματος. Συνεπώς, η δαπάνη που υπέστη η Δημοκρατία λόγω της χρήσης του αυτοκινήτου για τις ιδιωτικές μετακινήσεις του κ. Χριστοδουλίδη δεν καλύπτεται από κανονικότητα και

Διένυε 138 χιλιόμετρα ημερησίως

-Όταν ο κ. Χριστοδουλίδης παρέλαβε το υπηρεσιακό όχημα (10.9.2014) το οδόμετρο είχε ένδειξη 45.290 χλμ ενώ όταν το παρέδωσε (12.2.2018) η ένδειξη ήταν 218.151χλμ.

Συνεπώς, κατά τη διάρκεια των σχεδόν τεσσάρων ετών που το αυτοκίνητο χρησιμοποιείτο από τον κ. Χριστοδουλίδη, διένυσε περισσότερα από 170.000 χλμ. Ειδικότερα, για την περίοδο που υπάρχουν στοιχεία (10.9.2014 – 12.2.2018, δηλαδή σε 1.249 ημέρες), το αυτοκίνητο διένυσε 172.861 χλμ, δηλαδή κατά μέσο όρο 138 χλμ ημερησίως (περιλαμβανομένων αργιών, σαββατοκύριακων, ημερών που ο κ. Χριστοδουλίδης απουσίαζε στο εξωτερικό και των ημερών που ήταν με άδεια).

Η μετακίνηση από και προς το σπίτι δεν καλύπτεται

-Σημειώνεται, ότι η μετάβαση από τον τόπο διαμονής στον τόπο εργασίας δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις υπηρεσιακής μετακίνησης ούτε στους υπηρεσιακούς σκοπούς για τους οποίους δύναται να γίνεται χρήση υπηρεσιακού οχήματος ενώ, αντίθετα, η μετάβαση για σκοπούς κοινωνικών και υπηρεσιακών υποχρεώσεων που απορρέουν από τη φύση των καθηκόντων, εντός και εκτός του κανονικού ωραρίου, θεωρείται υπηρεσιακή μετακίνηση.

Εξαιρετικά πολλά τα χιλιόμετρα

-Από τον εξαιρετικά μεγάλο αριθμό διανυθέντων χιλιομέτρων, προκύπτει η ανάγκη υπολογισμού και των υπόλοιπων ιδιωτικών μετακινήσεων, πέραν αυτών που αφορούν την καθημερινή μετάβαση στην εργασία που επίσης θεωρείται ιδιωτική μετακίνηση.

Με δεδομένη την άρνηση της Διοίκησης Προεδρίας να προβεί σε σχετικούς υπολογισμούς, σημειώνεται απλώς ότι, ακόμη και να αγνοηθεί η περίοδος από 14.4.2014 έως 9.9.2014 (για την οποία δεν υπάρχουν στοιχεία), προκύπτει συνολικό κόστος για τη Δημοκρατία ίσο με €38.928. Αυτό το ποσό θα πρέπει να ανακτηθεί, αφού προηγουμένως υπολογιστεί και αφαιρεθεί το μέρος που αφορά υπηρεσιακές μετακινήσεις του κ. Χριστοδουλίδη.

Παρέμβαση το έργο του Ελεγκτή

-Από τη θέση της Διοίκησης Προεδρίας, πως η Ελεγκτική Υπηρεσία δεν έχει εξουσία έκφρασης γνώμης αν προηγουμένως δεν συμφωνήσει με το περιεχόμενό τους ο Γενικός Εισαγγελέας συνιστά κατάφωρη παραβίαση των πυλώνων στους οποίους στηρίζονται οι έλεγχοι στο Πρότυπο INTOSAI- P10 και αποτελούν μέρος του Κοινοτικού Κεκτημένου.

Προκύπτει επίσης ζήτημα προσπάθειας παρεμπόδισης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στην άσκηση των εξουσιών της και παρέμβασης από πλευράς εκτελεστικής εξουσίας στον τρόπο με τον οποίο η Ελεγκτική Υπηρεσία ασκεί τις εξουσίες της αυτές.

Παραβίαση του συντάγματος

Πέραν των πιο πάνω, ο Γενικός Ελεγκτής διαπιστώνει παραβίαση του άρθρου 57.4 του συντάγματος επειδή η απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου για ανάθεση επιπλέον καθηκόντων στον κ. Χριστοδουλίδη (για τα οποία λάμβανε στη συνέχεια ωφελήματα) δεν δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, όπως προνοείται.

Όπως προκύπτει από όσα αναφέρει η Ελεγκτική Υπηρεσία, το πιο πάνω πρόβλημα δεν θα υπήρχε  αν το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσιζε τη μη δημοσίευση της Απόφασής η οποία απέβλεπε στην καταβολή πρόσθετων ωφελημάτων στον κ. Χριστοδουλίδη.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *